Jazyk: SKCZ
Vyžádat si cenovou nabídku

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti ArcaBox s.r.o. CZ

Společnost ArcaBox s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017.

1. Totožnost provozovatele a kontaktní údaje:

Provozovatelem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je ArcaBox s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČO: 28 272 099. Naši společnost můžete kontaktovat následovně: e-mailová adresa: info@arcabox.eu nebo na tel. č.: +420 533 199 711, +420 728 048 612

2. Osobní údaje zpracované pro konkrétní účely

a) v agendě základní dokumenty provozovatele

 • účelem zpracování je vedení písemností souvisejících se založením společnosti. Právním základem zpracování je právní předpis České republiky. Pro zajištění této zákonné povinnosti provozovatel zpracovává Vaše všeobecné osobní údaje a údaje zvláštní kategorie (výpis z rejstříku trestů). Osobní údaje se zpracovávají, respektive uchovávají 10 let po zániku společnosti.

b) v agendě bezpečnosti

 • účelem zpracování je zajištění ochrany osobních údajů. Právním základem zpracování jsou právní předpisy České republiky a Evropské unie. Zpracovávají se všeobecné osobní údaje. Lhůta pro uchovávání je 5 let.

c) v účetní agendě

 • účelem zpracování je zajištění a vedení daňových a účetních dokladů provozovatele. Právním základem zpracování jsou právní předpisy České republiky. Zpracovávají se Vaše všeobecné osobní údaje. Lhůta pro uchovávání je 10 let.

d) v agendě obchodní činnosti

 • účelem zpracování je evidence a zajištění smluvních vztahů dodavatelů a odběratelů. Právním základem zpracování jsou právní předpisy České republiky. Zpracovávají se Vaše všeobecné osobní údaje. Lhůta pro uchovávání je 10 let,
 • účelem zpracování je evidence kontaktních osob dodavatelů a odběratelů. Právním základem je oprávněný zájem provozovatele, který chce zajistit odbornou a profesionální komunikaci se svými smluvními partnery a klienty v rámci své podnikatelské činnosti. Zpracovávají se Vaše všeobecné osobní údaje. Lhůta pro uchovávání Vašich osobních údajů je stanovena na dobu trvání smluvního vztahu,
 • účelem zpracování je prodej a dodání zboží prostřednictvím e-shopu. Právním základem zpracování je zajištění vzájemného smluvního vztahu, přičemž Vy jako dotyčná osoba jste smluvní stranou. Vaše osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání smluvního vztahu v návaznosti na zákonnou povinnost uchovávání dokumentace účetních případů, maximálně však po dobu deseti let.
 • účelem zpracování je registrace a provoz služeb e-shopu. Právním základem zpracování je existence vzájemného smluvního vztahu. Zpracovávají se Vaše všeobecné/běžné osobní údaje. Doba uchovávání Vašich osobních údajů je po dobu trvání Vaší registrace v e-shopu.
 • účelem zpracování osobních údajů je poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům a řešení dotazů zákazníků na základě existence smluvního vztahu anebo na základě zajištění smluvního vztahu, kterým si objednáváte nebo chcete objednat zboží. Zpracovávají se Vaše všeobecné/běžné osobní údaje. Doba uchovávání Vašich osobních údajů je 1 rok nebo po dobu trvání záruční doby.
 • účelem zpracování osobních údajů je vyřizování reklamací obchodního zboží. Právním základem je existence vzájemného smluvního vztahu a zpracovávají se Vaše všeobecné/běžné osobní údaje. Vaše osobní údaje se zpracovávají po dobu dvou let od vyřízení reklamace.
 • účelem zpracování osobních údajů je propagace produktů, akcí a nabídek provozovatele. Právním základem zpracování je poskytnutí Vašeho souhlasu. Zpracovávají se Vaše všeobecné osobní údaje po dobu 2 let nebo po dobu trvání Vašeho souhlasu.
 • účelem zpracování osobních údajů je zajištění efektivní komunikace prostřednictvím „kontaktního formuláře“. Právním základem zpracování je Váš souhlas a zpracovávají se Vaše všeobecné osobní údaje. Lhůta pro uchovávání Vašich osobních údajů je po dobu 2 let nebo po dobu trvání Vašeho souhlasu.

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho uděleného souhlasu umožňuje společnosti ArcaBox s.r.o. Vás informovat o našich produktech. Zaměřujeme se na to, abychom Vám poskytli informace o nových produktech, o cenách a akcích. Snažíme se naše zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně výhodné a vhodné.

Všeobecné osobní údaje, které jsou získány na základě Vašeho uděleného souhlasu, jsou zpracovávány po dobu platnosti Vašeho uděleného souhlasu. Účelem zpracování Vašich takto poskytnutých souhlasů je propagace produktů, akcí a nabídek naší společností.

Konkrétní účely zpracování a jejich právní základy jsou vyjmenovány v souhlasech dotyčných osob. V případě, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, společnost ArcaBox s.r.o. okamžitě přistoupí k zastavení zpracovávání Vašich osobních údajů. Zároveň Vás upozorňujeme, že odvoláním souhlasu, můžete ztratit informace o nových produktech a výhodných nabídkách.

4. Kategorie příjemců

ArcaBox s.r.o. pro zajištění svých povinností vyplývajících ze všeobecně platných předpisů a vyplývajících z obchodní činnosti využívá odborné služby jiných subjektů. ArcaBox s.r.o. má využívání odborných služeb jinými subjekty ošetřené zprostředkovatelskými smlouvami, na základě kterých dochází k určení pokynů a postupů pro zpracování Vašich osobních údajů. Mezi kategorie příjemců patří:

 • orgány státní správy a veřejné moci,
 • soudy,
 • orgány činné v trestním řízení,
 • exekutoři, notáři, advokáti,
 • jiné oprávněné osoby na základě smluvního vztahu, například personalisté, mzdáři, účetní, kurýrské a přepravní společnosti, ostatní servisní partneři,
 • ArcaBox s.r.o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava

5. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost ArcaBox s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu stanovených zásad všeobecného nařízení o ochraně údajů. O zpracování Vašich osobních údajů vede Záznamy o zpracovatelských činnostech. V rámci zabezpečení ochrany ArcaBox s.r.o. přijalo technické a organizační opatření, kterými chrání samotné zpracování Vašich osobních údajů. Bezpečnostní opatření jsou určena pro zpracování Vašich osobních údajů v elektronické a listinné formě. ArcaBox s.r.o. na ochranu Vašich osobních údajů přijala opatření, která zajišťují ochranu mechanickými, technickými, režimovými a personálními zabezpečovacími prostředky. Osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje, byly vyškoleny a poučeny o způsobech a postupech zpracování osobních údajů.

Přijatá bezpečnostní opatření zabezpečují přiměřenou ochranu zpracování osobních údajů v souvislosti s riziky přirozeně souvisejícími s procesem a povahou osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů společnost ArcaBox s.r.o. určila okruh oprávněných osob, které jsou oprávněny zpracovávat Vaše osobní údaje.

6. Doplňující informace

Společnost ArcaBox s.r.o. při zpracovávání Vašich osobních údajů nepoužívá automatické rozhodování ani profilování. Společnost ArcaBox s.r.o. ani nezamýšlí uskutečňovat přenos Vašich osobních údajů do třetích krajin, ani do mezinárodních organizací.

7. Uplatňování Vašich práv

 1. Právo odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese naší společnosti, písemně, oznámením o odvolání souhlasu anebo osobně. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovali.
 2. Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, jestliže to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud si myslíte, že osobní údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, požádejte nás, abychom tyto informace opravili, aktualizovali nebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zapomnění) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou více potřebné ke splnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však potřebné posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět anebo se Vaše osobní údaje budou po uplynutí původního účelu zpracovávat v rámci privilegovaných účelů.
 5. Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje. Jedná se například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné anebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme zpracovávat. Omezení osobních údajů však musíme prošetřit.
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů – za určitých okolností máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu, resp. jiného provozovatele podle Vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, kde jste jednou ze smluvních stran.
 7. Právo namítat – máte právo namítat proti zpracovávání údajů, které je však založené na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod na zpracovávání a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 8. Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, můžete podat stížnost na dozorující orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. číslo: +420 234 665 111; mail: posta@uoou.cz
Uplatnění Vašich práv řešíme bezodkladně. V případě, že se žádosti dotyčné osoby budou nepřiměřeně opakovat, může ArcaBox s.r.o. účtovat přiměřený administrativní poplatek za vyřizování takovýchto žádostí.

Žádosti o uplatnění Vašich práv můžete podat písemně na adresu uvedenou v kontaktních údajích provozovatele, které jsou uvedeny v kontaktních údajích, anebo žádost můžete podat elektronicky prostřednictvím elektronické pošty za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

8. Zdroj získávání osobních údajů

Při realizaci vlastních úkolů a povinností ArcaBox s.r.o. získává Vaše osobní údaje přímo od Vás nebo je získává při plnění svých povinností od třetích stran. Například Vaše osobní údaje může ArcaBox s.r.o. získávat při plnění povinností vyplývajících z obchodní činnosti a uzavírání smluvních vztahů.

8. Následky neposkytnutí Vašich osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu zvláštních právních předpisů anebo ve smyslu oprávněného zájmu anebo souhlasu, neposkytnutí Vašich osobních údajů by mohlo mít za následek nemožnost realizace obchodní činnosti ArcaBox s.r.o. (prodej a dodání zboží).

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Kontaktovat

Copyright © 2014 ArcaBox.eu. Mapa stránek

Created by XO Studio