Jazyk: SKCZ
Vyžádat si cenovou nabídku

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Ve vztazích, ve kterých vystupuje ArcaBox s.r.o., IČ: 28272099, Spisová značka: C 57782 vedená u KS v Brně, jako dodavatel nebo prodejce, platí tyto následující nabídkové, prodejní a dodací podmínky označené taktéž jako „Všeobecné obchodní podmínky“ (dále jen „VOP“).

Článek I. Všeobecná ustanovení

1/ Ve všech vztazích uzavíraných mezi dodavatelem nebo prodávajícím na jedné straně a objednatelem nebo kupujícím na straně druhé platí výhradně dále uvedené Všeobecné obchodní podmínky dodavatele nebo prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé cenové nabídky dodavatele nebo prodávajícího a každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem nebo prodávajícím a objednatelem nebo kupujícím.

2/ Obchodní podmínky objednatele či kupujícího, které nejsou po obsahové stránce v souladu s VOP dodavatele nebo prodávajícího, jsou pro dodavatele nebo prodávajícího závazné pouze tehdy, pokud jsou dodavatelem nebo prodávajícím podepsány a přiloženy k příslušné smlouvě. Jakýkoliv závazný smluvní vztah vzniká pro dodavatele nebo prodávajícího pouze pokud je uzavřen v písemné formě potvrzené způsoby specifikovanými v dalších ustanoveních těchto VOP.

3/ Kupujícím je podnikatel nebo spotřebitel.

Podnikatelem je: osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění dle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštního předpisu.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva, kterou uzavře prodávající se spotřebitelem.

4/ Všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je kupující spotřebitelem, a nejedná při plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy.

Článek II. Kupní smlouva

1/ Nabídky dodavatele nebo prodávajícího jsou vždy nezávazné, s platností uvedenou v příslušné cenové nabídce. Dodavatel si vyhrazuje možnost úpravy cen, za podmínek uvedených v příslušné cenové nabídce. Rozhodným dnem pro případnou úpravu ceny je také uveden v příslušné cenové nabídce, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

2/ Vzory a vzorky jsou nezávaznými rámcovými údaji. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnostech použití zboží dodavatele nebo prodávajícího jsou poskytovány dle jeho nejlepšího vědomí a dosavadních zkušeností a nezakládají žádné nároky vůči dodavateli nebo prodávajícímu. Objednavatel nebo kupující se musí sám, vlastním přezkoušením přesvědčit o vhodnosti výrobků pro jím předpokládaný účel použití.

3/ Pro výpočet cen jsou rozhodující podmínky uvedené v příslušné cenové nabídce včetně příslušné zákonné DPH, pokud není dohodnuto jinak. Cena, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je stanovena bez dopravy a bez obalu.

4/ Kupující objednává zboží a služby prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetové stránce prodávajícího nebo zasláním objednávky formou e-mailu. Kupující při odeslání objednávky zároveň odešle souhlas s těmito VOP prodávajícího.

5/ V případě, že je objednatel - kupující spotřebitelem, uvede v objednávce své osobní údaje, nezbytné k jejímu vyřízení. Spotřebitel tímto dává prodávajícímu souhlas k použití svých osobních údajů.

6/ Přijatá elektronická objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy. Elektronická objednávka nevylučuje možnost objednat si zboží telefonicky, e-mailem nebo osobně.

7/ Kupní smlouva vzniká na základě písemného potvrzení objednávky prodávajícím. V případě objednávky telefonicky, e-mailem nebo osobně, kupní smlouva vzniká na základě písemného potvrzení prodávajícím. Prodávající je povinen zaslat e-mailovou zprávou potvrzení objednávky kupujícímu a kupující je povinen si toto potvrzení zkontrolovat.

Článek III. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

1/ Pokud je kupující spotřebitelem tak nejedná při plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a spotřebitelská kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím tohoto elektronického obchodu, má kupující spotřebitel, právo od ní odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu.

2/ Oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, která byla kupujícímu dodána na adresu skladu prodávajícího, která je uvedena na https://www.arcabox.eu/kontakt/ v části kontakty - Sklad.

3/ Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet kupujícího.

4/ Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech vyjmenovaných v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro potřeby tohoto elektronického obchodu jde zejména o prodej zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele, nebo zboží, které vzhledem na jeho vlastnosti nelze vrátit.

5/ Možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu se na kupujícího, který je podnikatel nevztahuje.

6/ Stížnosti kupujícího spotřebitele mohou být mimosoudně vyřizovány následujícím způsobem:

a) pro případ, že nebude kupující spotřebitel spokojen s výsledkem vyřízení stížnosti ze strany dodavatele, byl dodavatelem poučen o možnosti využití mediace dle zákona č. 202/2012 Sb.,

b) prodávající rovněž poučil kupujícího spotřebitele, že se může obrátit se stížnostní na Českou obchodní inspekci, jako orgán státního dozoru, a to za podmínek upravených v zákoně č.634/1992 Sb.

Článek IV. Dodací podmínky

1/ Závazná dodací lhůta je uvedena v písemném potvrzení objednávky nebo jiné oboustranně podepsané písemné dohodě.

2/ Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravní služby na adresu místa dodání uvedené kupujícím v objednávce.

3/ Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě, že je obal, ve kterém je zboží zabalené poškozen, je nutné na místě dodání zjistit vady způsobené během přepravy a sepsat s přepravní službou protokol o vadách způsobených během přepravy.

4/ Náklady na dodání zboží jsou určeny dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a jsou v režii kupujícího. Přepravní náklady nejsou součástí prodejní ceny zboží uvedené na stránce https://www.arcabox.eu/.

5/ Jsou přípustné přiměřené dílčí dodávky, a taktéž odchylky od objednaného množství až do +/-10%, minimálně však zaokrouhlené na balící nebo paletové jednotky uvedené v příslušné cenové nabídce.

6/ V případě, že objednatel nebo kupující odmítne, nebo jiným způsobem znemožní dodavateli nebo prodávajícímu splnit dodávku zboží, a neodebere zboží ani po písemné výzvě dodavatele nebo prodávajícího ve lhůtě 30 dnů, je dodavatel nebo prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat úhradu všech nákladů vzniklých v souvislosti s tímto odstoupením (skladování, sleva při odprodeji výrobků jinému objednavateli nebo kupujícímu, apod.).

7/ Zásahy vyšší moci u dodavatele nebo prodávajícího nebo jeho subdodavatelů přiměřeně prodlužují dodací lhůtu. To platí i při úředních zásazích, při problémech s dodávkami energií a surovin, při stávkách, výlukách a nepředvídatelných problémech dodavatele nebo prodávajícího, pokud za ně neodpovídá. Dodavatel nebo prodávající o tomto objednavatele nebo kupujícího neprodleně písemně informuje. Dodavatel nebo prodávající musí s maximální součinností minimalizovat škody objednavatele nebo kupujícího.

8/ Není-li písemně dohodnuto jinak, dodavatel nebo prodávající zvolí balení a typ zásilky dle svého nejlepšího uvážení. Dřevěné palety nejsou zahrnuty v ceně.

9/ V případě osobního převzetí zboží přechází nebezpečí škody na věci na objednatele nebo kupujícího převzetím zboží. Tentýž následek má, pokud objednatel nebo kupující nepřevezme zboží, i když mu s nimi dodavatel nebo prodávající umožnil zacházet. Předá-li prodávající dopravcovi zboží k přepravě k objednateli nebo kupujícímu, přechází na objednatele nebo kupujícího nebezpečí škody okamžikem předání výrobků prvnímu dopravci k přepravě, a to i při dodávce bez přepravného.

10/ Na písemnou žádost objednatele nebo kupujícího bude zboží na jeho náklady pojištěny proti škodám skladováním, porušením, dopravou a požárem.

Článek V. Platební podmínky

Splatnost je uvedená v příslušné cenové nabídce, pokud není písemně dohodnuto jinak.

1/ Po dodávce zboží a služeb je prodávající povinen vystavit a zaslat kupujícímu fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit za zboží a služby cenu včetně DPH.

2/ Novému objednateli nebo kupujícímu se výrobky dodávají na základě zálohové faktury nebo na dobírku, pokud není písemně dohodnuto jinak.

3/ Při nedodržení lhůty splatnosti nebo při částečné platbě se objednatel nebo kupující dostává i bez upozornění do prodlení. V případě prodlení s úhradou kupní ceny účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Pokud je objednatel nebo kupující v prodlení s placením, nebo pokud existují oprávněné pochybnosti o jeho platební schopnosti, nebo jeho platební schopnost není známá, jsme oprávněni požadovat záruky před dodáním výrobků. Do doby poskytnutí záruky je dodavatel nebo prodávající oprávněn ještě nevyřízené zakázky zcela nebo zčásti pozdržet. Nebude-li záruka poskytnuta do 14 dnů, je dodavatel nebo prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat úhradu všech nákladů vzniklých v souvislosti s tímto odstoupením (skladování, sleva při prodeji výrobků jinému objednateli nebo kupujícímu apod.).

4/ Objednatel nebo kupující si může na pohledávku dodavatele nebo prodávajícího zaúčtovat pouze nesporné pohledávky nebo pravomocným soudním rozhodnutím přiznané pohledávky, nebo uplatnit zadržovací právo k těmto pohledávkám.

5/ Vlastnické právo ke zboží přechází na vlastníka až po úplném zaplacení kupní ceny. Objednatel nebo kupující nese i přes výhradu vlastnictví nebezpečí škody na věci.

6/ Do doby nabytí vlastnického práva k dodávanému zboží nesmí objednatel nebo kupující zboží použít jako zálohu nebo jako záruku. Zabavení nebo jiné opatření třetí strany musí být neprodleně písemně prodávajícímu oznámeno. Pokud objednatel nebo kupující prodá zboží dodané s výhradou vlastnictví třetí straně, platí právo vůči třetí straně jako právo postoupené na dodavatele nebo prodávajícího.

7/ V případě prodlení s úhradou ceny i přes objednateli nebo kupujícímu prokazatelně odeslané upomínky k její úhradě, je dodavatel nebo prodávající oprávněn požadovat vrácení zboží a objednatel nebo kupující je povinný jej vrátit. Stejné právo přísluší dodavateli nebo prodávajícímu i v případě, kdy se upomínku nepodaří doručit objednavateli nebo kupujícímu, a to z důvodu na straně objednatele nebo kupujícího.

Článek VI. Záruční podmínky

1/ Kupující bere na vědomí, že zboží, které prodávající prodává je spotřebním materiálem, většinou plastem.

2/ Reklamace zjevných vad, vadných dodávek, nebo zřetelných odchylek množství musí být dodavateli nebo prodávajícímu písemně oznámena bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci, nejpozději do 10 dnů po dodání zboží. Skryté vady zboží musí být bez zbytečného odkladu písemně vytčeny po jejich zjištění.

3/ Při odůvodněné reklamaci spočívající v nepodstatném porušení smlouvy přísluší objednateli nebo kupujícímu právo na bezplatné odstranění vady, při vrácení zboží potom na náhradní dodávku tohoto zboží, pokud se tak písemně dohodne objednatel nebo kupující s dodavatelem nebo prodávajícím. Při chybějícím množství může dodavatel nebo prodávající dodat to, co chybí, dokud objednatel nebo kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy. Nepodaří-li se vadu odstranit, může objednatel nebo kupující požadovat snížení kupní ceny, nebo může odstoupit od smlouvy. Při odůvodněné reklamaci spočívající v podstatném porušení smlouvy se postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4/ Objednatel nebo kupující může uplatňovat právo z vady spočívající v chybějící vlastnosti zboží pouze tehdy, pokud daná vlastnost či vlastnosti byly dodavatelem nebo prodávajícím písemně deklarovány. I tato odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5/ Údaje o zboží uvedené na internetové stránce prodávajícího obsahují současné technické znalosti a zkušenosti dodavatele nebo prodávajícího. Je ovšem na každém objednateli nebo kupujícím, aby si pro množství možných vlivů nepředvídaných dodavatelem nebo prodávajícím, sám posoudil vhodnost výrobků dodavatele nebo prodávajícího pro jím zamýšlené účely.

6/ Na dodané zboží vyrobené z nových surovin poskytuje dodavatel nebo prodávající záruční lhůtu 12 měsíců od data výroby, který je uveden na výrobku. Během této lhůty na reklamované zboží, u kterého se prokáže, že jeho poškození je způsobené výrobní vadou, poskytuje dodavatel nebo prodávající dle svého uvážení přiměřenou slevu, výměnu nebo opravu reklamovaného zboží.

7/ V případě kupujícího spotřebitele se při reklamaci postupuje podle těchto všeobecných podmínek a dle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy. Záruční doba v případě kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet po převzetí věci kupujícím spotřebitelem.

8/ Záruka se nevztahuje na dodané použité zboží a na zboží vyrobené z recyklovaného materiálu, pokud není písemně dohodnuto jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným nebo nešetrným zacházením, mechanickým a tepelným přetěžováním, běžným opotřebením zboží a poškozením způsobeným nepředvídatelnou událostí (živelná pohroma, požár apod.). Házení, zářezy, násilné deformace, nesprávné používání zboží zkracují jejich životnost a odpovídají nešetrnému zacházení. Při případné reklamaci je objednatel nebo kupující povinen neprodleně po vzniku poškození (nejpozději ve lhůtách uvedených v bodě 6.2) zaslat dodavateli nebo prodávajícímu podrobné písemné vyjádření za jakých podmínek k poškození došlo. Zároveň je prodávající povinen neprodleně učinit taková opatření, aby nemohlo docházet k poškození dalšího zboží (platí v případě rizika vzniku stejného poškození u dalších produktů) a v případě vzniku nákladů s těmito opatřeními spojených musí být tyto náklady předem písemně schváleny dodavatelem jinak je hradí objednatel.

9/ Dodavatel nebo prodávající prohlédne poškozené zboží a do 30 dnů od přijetí reklamace zašle objednateli nebo kupujícímu své písemné vyjádření. Při pochybnostech bude zboží postoupeno k objektivnímu posouzení autorizované zkušebně pro plastické hmoty určené dodavatelem nebo prodávajícím, přičemž náklady na posouzení uhradí dodavatel nebo prodávající v případě, že poškození je způsobené výrobní vadou. V případě poškození z důvodu nesprávného používání zboží, hradí náklady na posouzení včetně dopravních nákladů objednatel nebo kupující.

Článek VII. Ochrana osobních údajů

1/Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou zpracovávány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávaní osobních údajů a o volném pohybu takových údajů v souladu s platnými předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

2/ Prodávající shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami.

3/ Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů prodávajícího, a to pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky zboží, které je předmětem kupní smlouvy. Objednáním zboží prostřednictvím e-mailu, kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně.

4/ Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů a že by takové jednání mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu uvedenou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1/ Kupující odesláním elektronické objednávky potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito VOP.

2/ Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto VOP. Změny ustanovení VOP vstupují ve vztahu k druhé smluvní straně v účinnost okamžikem oznámení změny způsobem, který je mezi smluvními stranami v obchodních vztazích běžně užíván; za běžně užívaný způsob oznámení se považuje zejména oznámení dopisem, emailem, jakož i uveřejnění změny VOP či nových VOP na internetové stránce Prodávajícího ve smyslu odst. 3 níže.

3/ Aktuální VOP jsou veřejně dostupné internetové stránce Prodávajícího na adrese: https://www.arcabox.eu/

4/ Veškeré spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním smlouvy, na niž se použijí tyto VOP, budou, pokud možno, řešeny smírnou cestou; nepodaří-li se dosáhnout smírného řešení, budou tyto spory řešeny soudní cestou.

5/ Vztahy neupravené těmito VOP a kupní smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodným právem právo České republiky. Dodavatel nebo prodávající a objednatel nebo kupující se dohodli, že v případě sporu je místně příslušným soudem, okresní soud v místě sídla dodavatele/prodávajícího.

6/ Skutečnost, že se Kupující neseznámí s VOP či jejich změnou, nezbavujeKupujícího povinnosti VOP dodržovat.

7/ Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění.

V Brně dne 1.1.2022

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Kontaktovat

Copyright © 2014 ArcaBox.eu. Mapa stránek

Created by XO Studio