Jazyk: SKCZ
Vyžiadajte si cenovú ponuku

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vo vzťahoch v ktorých vystupuje ArcaBox s.r.o. ako dodávateľ/predajca, platia nasledujúce ponukové, predajné a dodacie podmienky označované tiež ako „Všeobecné obchodné podmienky“ (ďalej VOP).

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1/ Vo všetkých vzťahoch uzatváraných medzi dodávateľom alebo predávajúcim na jednej strane a objednávateľom alebo kupujúcim na strane druhej platia výhradne ďalej uvedené Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa alebo predávajúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej cenovej ponuky dodávateľa alebo predávajúceho a každej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom alebo predávajúcim a objednávateľom alebo kupujúcim.

2/ Obchodné podmienky objednávateľa či kupujúceho, ktoré nie sú obsahovo v súlade s VOP dodávateľa alebo predávajúceho, sú pre dodávateľa alebo predávajúceho záväzné len vtedy, pokiaľ sú dodávateľom alebo predávajúcim podpísané a priložené k príslušnej zmluve. Akýkoľvek záväzný zmluvný vzťah pre dodávateľa alebo predávajúceho vzniká iba písomnou formou potvrdenou spôsobmi špecifikovanými v ďalších dohodnutých bodoch týchto VOP.

3/ Kupujúcim je podnikateľom alebo spotrebiteľ.

Podnikateľom je: osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva, ktorú uzavrie predávajúci so spotrebiteľom.

4/ Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi, s výnimkou ak je kupujúci spotrebiteľom. Ak je kupujúci spotrebiteľom tak nejedná pri plnení zmluvy v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Článok II. Kúpna zmluva

1/ Ponuky dodávateľa alebo predávajúceho sú vždy nezáväzné, s platnosťou uvedenou v príslušnej cenovej ponuke. Dodávateľ si vyhradzuje možnosť úpravy cien, za podmienok uvedených v príslušnej cenovej ponuke. Smerodajný deň pre prípadnú úpravu ceny je taktiež uvedený v príslušnej cenovej ponuke, ak nebude písomne dohodnuté inak.

2/ Vzory a vzorky sú nezáväznými rámcovými údajmi. Všetky ústne a písomné údaje o vhodnosti a možnostiach použitia výrobkov dodávateľa alebo predávajúceho sú poskytované podľa jeho najlepšieho vedomia a doterajších skúseností a nezakladajú žiadne nároky voči dodávateľovi alebo predávajúcemu. Objednávateľ alebo kupujúci sa musí sám, vlastným preskúšaním presvedčiť o vhodnosti výrobkov na ním predpokladaný účel použitia.

3/ Pre výpočet cien sú rozhodujúce podmienky uvedené v príslušnej cenovej ponuke vrátane príslušnej zákonnej DPH, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Cena, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, je stanovené bez dopravy a bez obalu.

4/ Kupujúci objednáva tovar a služby prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho alebo zaslaním zaslaním objednávky formou e-mailu. Kupujúci pri odoslaní objednávky zároveň odošle súhlas s týmito VOP predávajúceho.

5/ V prípade, že objednávateľ - kupujúci je spotrebiteľom, uvedenie v objednávke svoje osobné údaje, nevyhnutné na jej vybavenie. Spotrebiteľ týmto dáva predávajúcemu súhlas na použitie svojich osobných údajov.

6/ Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh kúpnej zmluvy.Elektronická objednávka nevylučuje možnosť objednať si tovar telefonicky, e-mailom alebo osobne.

7/ Kúpna zmluva vzniká na základe písomného potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade objednávky telefonicky, e-mailom alebo osobne, kúpna zmluva vzniká na základe písomného potvrdenia predávajúcim. Predávajúci je povinný zaslať e-mailovou správou potvrdenie objednávky kupujúcemu a kupujúci je povinný toto potvrdenie si skontrolovať.

Článok III. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1/ Ak je kupujúci spotrebiteľom tak nejedná pri plnení zmluvy v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a spotrebiteľská kúpna zmluva bola uzatvorená prostredníctvom tohto elektronického obchodu, má kupujúci spotrebiteľ, právo od nej odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu.

2/ Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktorá bola kupujúcemu dodaná na adresu skladu predávajúceho, ktorá je uvedená na www.arcabox.eu/sk, v časti kontakty - Sklad.

3/ Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy, sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V súlade so zákonom č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho.

4/ Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods.5 zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Pre potreby tohto elektronického obchodu ide najmä o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5/ Možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu sa na kupujúceho, ktorý je podnikateľ nevzťahuje.

Článok IV. Dodacie podmienky

1/ Záväzná dodacia lehota je uvedená v písomnom potvrdení objednávky alebo inej obojstranne podpísanej písomnej dohode.

2/ Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravnej služby na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v objednávke.

3/ Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade, že je obal, v ktorom je tovar zabalený poškodený, je nutné na mieste dodania zistiť vady spôsobené počas prepravy a spísať s prepravnou službou protokol o vadách spôsobených počas prepravy.

4/ Náklady na dodanie tovaru sú určené dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim a znáša ich kupujúci. Prepravné náklady nie sú súčasťou predajnej ceny tovaru uvedenej na stránke www.arcabox.eu/sk.

5/ Sú prípustné primerané čiastkové dodávky, a tiež odchýlky od objednaných množstiev až do +/-10%, minimálne však zaokrúhlené na baliace alebo paletové jednotky uvedené v príslušnej cenovej ponuke.

9/ V prípade, že objednávateľ alebo kupujúci odmietne, alebo iným spôsobom znemožní dodávateľovi alebo predávajúcemu splniť dodávku výrobkov, a neodoberie výrobky ani po písomnej výzve dodávateľa alebo predávajúceho v lehote 30 dní, je dodávateľ alebo predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať úhradu všetkých nákladov vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením (skladovanie, zľava pri odpredaji výrobkov inému objednávateľovi alebo kupujúcemu, a pod.).

10/ Zásahy vyššej moci u dodávateľa alebo predávajúceho alebo jeho subdodávateľov primerane predlžujú dodaciu lehotu. To platí aj pri úradných zásahoch, pri problémoch s dodávkami energií a surovín, pri štrajkoch, výlukách a nepredvídateľných problémoch dodávateľa alebo predávajúceho, pokiaľ za ne nezodpovedá. Dodávateľ alebo predávajúci o tomto objednávateľa alebo kupujúceho bez odkladu písomne informuje. Dodávateľ alebo predávajúci musí s maximálnou súčinnosťou minimalizovať škody objednávateľa alebo kupujúceho.

11/ Ak nie je písomne dohodnuté inak, dodávateľ alebo predávajúci zvolí balenie a typ zásielky podľa svojho najlepšieho uváženia. Drevené palety nie sú zahrnuté v cene.

12/ V prípade osobného prevzatia výrobkov prechádza nebezpečenstvo škody na veci na objednávateľa alebo kupujúceho prevzatím výrobkov. Ten istý následok má, ak objednávateľ alebo kupujúci neprevezme výrobky, hoci mu s nimi dodávateľ alebo predávajúci umožnil zaobchádzať. Ak predávajúci odovzdá dopravcovi výrobky na prepravu k objednávateľovi alebo kupujúcemu, prechádza na objednávateľa alebo kupujúceho nebezpečenstvo škody okamihom odovzdania výrobkov prvému dopravcovi na prepravu, ato aj pri dodávke bez prepravného.

13/ Na písomnú žiadosť objednávateľa alebo kupujúceho budú výrobky na jeho náklady poistené proti škodám skladovaním, porušením, dopravou a požiarom.

Článok V. Platobné podmienky

Splatnosti sú uvedené v príslušnej cenovej ponuke, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

1/ Po dodávke tovaru a služieb je predávajúci povinný vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť za tovar a služby cenu spolu s DPH.

2/ Novému objednávateľovi alebo kupujúcemu sa výrobky dodávajú na zálohovú faktúru alebo dobierku, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

3/ Pri nedodržaní lehoty splatnosti alebo pri neúplnej platbe sa objednávateľ alebo kupujúci dostáva aj bez upomienky do omeškania. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny účtujeme zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Ak je objednávateľ alebo kupujúci v omeškaní s platením, alebo ak existujú oprávnené pochybnosti o jeho platobnej schopnosti, alebo jeho platobná schopnosť nie je známa, sme oprávnení požadovať záruky pred dodaním výrobkov. Do doby poskytnutia záruky je dodávateľ alebo predávajúci ešte nevybavené zákazky úplne alebo sčasti zadržať. Ak nebude záruka poskytnutá do 14 dní, je dodávateľ alebo predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať úhradu všetkých nákladov vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením (skladovanie, zľava pri odpredaji výrobkov inému objednávateľovi alebo kupujúcemu, a pod.).

4/ Objednávateľ alebo kupujúci si môže na pohľadávku dodávateľa alebo predávajúceho zaúčtovať len nesporné pohľadávky alebo právoplatným súdnym rozhodnutím priznané pohľadávky, alebo uplatniť zádržné právo k týmto pohľadávkam.

5/ Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na vlastníka až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Objednávateľ alebo kupujúci nesie napriek výhrade vlastníctva nebezpečenstvo škody na veci.

6/ Do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k dodávaným výrobkom nesmie objednávateľ alebo kupujúci výrobky dať do zálohu alebo do záruky. Zabavenie alebo iné opatrenie tretej strany musí byť bez meškania písomne oznámené. Ak objednávateľ alebo kupujúci predá výrobky dodané s výhradou vlastníctva tretej strane, platí nárok voči tretej strane ako nárok postúpený na dodávateľa alebo predávajúceho.

7/ V prípade omeškania s úhradou ceny aj napriek objednávateľovi alebo kupujúcemu preukázateľne odoslanej upomienke na jej úhradu, je dodávateľ alebo predávajúci oprávnený požadovať vrátenie výrobkov a objednávateľ alebo kupujúci je povinný ich vrátiť. Rovnaké nároky náležia dodávateľovi alebo predávajúcemu aj v prípade, keď sa upomienku nepodarí doručiť objednávateľovi alebo kupujúcemu, a to z dôvodu na strane objednávateľa alebo kupujúceho.

Článok VI. Záručné podmienky

1/ Kupujúci berie na vedomie, že tovar ktorý predávajúci predáva je spotrebným materiálom, väčšinou plastom.

2/ Reklamácie zjavných chýb, chybných dodávok, alebo zreteľných odchýlok množstva musia byť dodávateľovi alebo predávajúcemu písomne oznámené bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na veci, najneskôr však do 10 dní po dodaní výrobkov. Skryté chyby výrobkov musia byť bez zbytočného odkladu písomne vytknuté po ich zistení.

3/ Pri odôvodnenej reklamácii spočívajúcej v nepodstatnom porušení zmluvy prislúcha objednávateľovi alebo kupujúcemu nárok na bezplatné odstránenie chyby, pri vrátení výrobkov potom na náhradnú dodávku tohto výrobku, ak sa tak písomne dohodne objednávateľ alebo kupujúci s dodávateľom alebo predávajúcim. Pri chýbajúcom množstve môže dodávateľ alebo predávajúci dodať to, čo chýba, dokiaľ objednávateľ alebo kupujúci neuplatní právo na zľavu z ceny alebo neodstúpi od zmluvy. Ak sa nepodarí chybu odstrániť, môže objednávateľ alebo kupujúci požadovať zníženie kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy. Pri odôvodnenej reklamácii spočívajúcej v podstatnom porušení zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

4/ Nároky na chýbajúcu vlastnosť výrobkov môžu byť uplatnené iba vtedy, pokiaľ daná vlastnosť či vlastnosti boli dodávateľom alebo predávajúcim písomne deklarované. Aj táto zodpovednosť sa riadi občianskym zákonníkom.

5/ Údaje o produktoch uvedené na internetovej stránke predávajúcehoobsahujú súčasné technické znalosti a skúsenosti dodávateľa alebo predávajúceho. Je však na každom objednávateľovi alebo kupujúcom, aby si pre množstvo možných vplyvov nepredvídaných dodávateľom alebo predávajúcim, sám posúdil vhodnosť výrobkov dodávateľa alebo predávajúceho na ním zamýšľané účely.

6/ Na dodané výrobky vyrobené z nových surovín poskytuje dodávateľ alebo predávajúci záručnú lehotu 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý je uvedený na výrobku. Počas tejto lehoty na reklamované výrobky pri ktorých sa preukáže, že ich poškodenie je spôsobené výrobnou vadou, poskytuje dodávateľ alebo predávajúci podľa svojho uváženia primeranú zľavu, výmenu alebo opravu reklamovaného výrobku.

7/ V prípade kupujúcehospotrebiteľa sa pri reklamácii postupuje podľa týchto všeobecných podmienok a podľa zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a ďalšími súvisiacimi predpismi. Záručná doba v prípade kupujúceho spotrebiteľa je 24 mesiacov.

8/ Záruka sa nevzťahuje na dodané použité výrobky a na výrobky vyrobené z recyklovaného materiálu, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním, mechanickým a tepelným preťažovaním, bežným opotrebovaním výrobku a poškodením spôsobeným nepredvídateľnou udalosťou (živelná pohroma, požiar a pod.). Hádzanie, zárezy, násilné deformácie, nesprávne používanie výrobkov skracujú ich životnosť a zodpovedajú nešetrnému zaobchádzaniu. Pri prípadnej reklamácii je objednávateľ alebo kupujúci povinný bezodkladne po vzniku poškodenia (najneskôr v lehotách uvedených v bode 6.2) zaslať dodávateľovi alebo predávajúcemu podrobné písomné vyjadrenie za akých podmienok k poškodeniu došlo. Zároveň je predávajúci povinný bezodkladne učiniť také opatrenia, aby nemohlo dochádzať k poškodeniu ďalších výrobkov (platí v prípade rizika vzniku rovnakého poškodenia pri ďalších produktoch) a v prípade vzniku nákladov s týmito opatreniami spojených musia byť tieto náklady vopred písomne schválené dodávateľom inak ich hradí objednávateľ.

9/ Dodávateľ alebo predávajúci prezrie poškodený výrobok a zašle do 30 dní od prijatia poškodeného výrobku objednávateľovi alebo kupujúcemu svoje písomné vyjadrenie. Pri pochybnostiach budú výrobky postúpené na objektívne posúdenie autorizovanej skúšobni pre plastické hmoty určenej dodávateľom alebo predávajúcim, pričom náklady na posúdenie uhradí dodávateľ alebo predávajúci v prípade, že poškodenie je spôsobené výrobnou chybou. V prípade poškodenia z dôvodu nesprávneho používania výrobkov, hradí náklady na posúdenie vrátane dopravných nákladov objednávateľ alebo kupujúci.

Článok VII. Ochrana osobných údajov

1/Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú spracúvané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2/ Predávajúci zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.

3/ Predávajúci neposkytne údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky tovaru ktorý je predmetom kúpnej zmluvy. Objednaním tovaru prostredníctvom e- mailu, kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne.

4/ Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov a že by takéto konanie mohlo naplniť skutkovú podstatu prečinu alebo trestného činu uvedenú v Trestnom zákone.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1/ Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP predávajúceho.

2/ Predávajúci má právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť.

3/ V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodným právom, právo Slovenskej republiky. Dodávateľ alebo predávajúci a objednávateľ alebo kupujúci sa dohodli, že v prípade sporu je miestne príslušným súdom, okresný súd v mieste sídla dodávateľa alebo predávajúceho.

4/ Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.

V Bratislave, 30.4.2018

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Kontaktovať

Copyright © 2014 ArcaBox.eu. Mapa stránok

Created by XO Studio